Notki

Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr MKE/46 5 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Kursy Handlowe
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Chełm oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Przedsiębiorstwo Transportortowo-Sprzętowe SETRAN Sp. z o.o. , PHU Carslux & Tourist, Logistyka medyczna Logmed, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, ACTIVIS POLSKA , Europoles , Hortico , OncoGenetix Sp. z o.o. , PMK BOOKS , Zakład Produkcji Opakowań Karton – Pak , Leo Minor Wojciech Bąk, PHU MIRO Mirosław Morgowicz, Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like