Notki

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr TAF/32 1 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Spójności

Program dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Reasekuracja
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Antoni Leja Uslugi Budowlano- Wykończeniowe „Bark”, Elektrociepłownia „Będzin” S.A., QSC Auto Gaz Montaż Serwis, Autoelektronika, Wojskowy RZK-B, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , „Draco” Grzegorz Kaźmierczak, Centrum Edukacji i Promocji Regionu Lidia Czapiewska, Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, INFINITY SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KRZYWIAK, DAWID NAMYŚLAK, Nowak Michał PKB Info, SmartCon Sp. z o.o., XPLUS , ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel , OFFICE FOR DESIGN MACIEJ KARPIAK, PIELECH – M. PIELECH SPÓŁKA JAWNA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like