Notki

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr GXY/32 8 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Plan debata podczas panelu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bolesławiecki oraz krośnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC” S.A., Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o., Auto-MiK Żurek Sp.J., TRANSNEC – Sylwester Nerc, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „4LEARNING” , „ALTA MEDIA” , Flügger Sp. z o.o., Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, Rabugino , Zicom Next sp. z o.o., ACEL HVAC , Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Krzemiński

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like