Notki

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr HZR/72 9 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Ocena efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bełchatowski oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Janina Faron Przedsiebiorstwo Transportowe,,FAR-TRANS”, Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej w Płocku S.A., BESTJA Sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , „PEDMO” , „WW WANICKI” , FIRMA LEGBUD GARGULA, ITM POLAND , Mednet Sp. z o.o. , SOX Marcin Gawroński, Tripchange , Leader Business Institute Anna Cywińska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like