Notki

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GBS/49 1 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Plan debata podczas panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Mazurach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim


 • Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żuromiński oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „01” Spółdzielnia Socjalna, Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych S.A., Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A., F.B.P.U. BRUK-BUD Jan Chmura, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Media Operator Sp. z o.o. , ARPEGGIO , E-FARMACJA , IKER Sp. z o.o., kontomierz.pl sp. z o.o., P.P.U.H. SCORPION Tadeusz Stasik, YETICO , Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET” , Zakład Mechaniczny Sławomir Żebrowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like