Notki

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ULM/83 7 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas konferencji zawiera następujące zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: janowski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Bafangyuan Gifts Co. Ltd., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Chełmińska Telewizja Kablowa „WIZUALSAT” S.C. , Wąbrzeski Dom Kultury , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Sp. z o.o. , Bioerg , FIRMA MAZUR Piotr Mazur, GLOBTRAK POLSKA , Nasza Klasa , PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, WWW.STUDENT.PL , Leader Business Institute Anna Cywińska, OK SYSTEM POLSKA , AMK Group Rękawek, Kondraciuk Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like