Notki

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr RTK/36 1 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata podczas spotkania obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Rucianem
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gorlicki oraz chojnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Delta PPHU Zbigniew Śliwa, CarBlo Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze” , „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, CAPITAL PM , Efematic Sp. z o.o. , Grażyna Masadyńska SOKRATES IT, Markom Invest , Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, TPnets.com – Tmoasz Bathelt, Piotr Marciniak, BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH „LIDO-LANG” ANDRZEJ, BARBARA I JERZY NEDOMA, ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like