Notki

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr CHE/57 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Program debata podczas panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Konferencje w Poznaniu
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lwówecki oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Kaim Remonty Budowlane, Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., Fabryka Farb i Lakierów „POLIFARB-PILAWA” S.A., WOLF II SŁUŻBA OCHRONY , Telewizja Kablowa Stanisław Edward Pawłowski, „SPOŁEM” SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-PRODUKCYJNA W LUBLINIE, AutoID Polska S.A. , ELATHA , INWESTPOL-CONSULTING Poland Sp. z o. o., Ośrodek Badań Rynku Nieruchomości , PDC , Wekta Zygmunt Kołodziejczyk , Activis Polska Sp. z o. o. , Zakład Stolarski Roman Wielgosz, Sekwencja

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like