Notki

Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr HBP/27 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Wyjazdy Team Building
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Biała Podlaska oraz łobeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Zhenlong Present Co. Ltd., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., Myjnia Łosiów Grzegorz Łojek, Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , KONSAT S.C. , BENDE – MARCIN STAŚKO, Egap sp. z o.o., GoldenLine , Line Lab Paweł Wolański , STAR PIPE POLSKA , Yureco Sp.z o.o., BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, XPLUS , PRONAR

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like