Notki

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr ORD/49 1 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Spójności

Harmonogram dyskusja podczas konferencji zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Krakowie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność prawnicza
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: polkowicki oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA- WROCŁAW” S.A., Eaton TRUCK Components S.A., ASPEN spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Telewizja Kablowa” Sp. z o.o. , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, AS kier Agnieszka Sulich, DS Networks , IDEOO Sp. z o.o. , NG2 , TAXUS SI Spółka z ograniczona, Zakład Produkcyjno-Handlowy SER-MILK, Kazubscy, Spółka Jawna, KOLOR MIX Sp. z o.o., Oskar Kaszynski Studio Panika, COBERT sp. z.o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like