Notki

Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr EAC/17 7 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Karpaczu
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Szkoły policealne
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wąbrzeski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEPIK SZKOLNY JUSZCZAK ZOFIA, WINIARY S.A. , Zakład Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A., „, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , Agnieszka Szafarewicz ASR STUDIO, E-Fotka Sp. z o.o. (w organizacji), Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, NOVA FINANCE M.SCHULZ P. NYCZ SPÓŁKA JAWNA, Park Naukowo – Technologiczny „Euro – Centrum” Sp. z o.o., VOX , Kancelaria INTERTAX Bogusław Kędzior, Grupa BGK Sp. z o.o., NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like