Notki

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr IJZY/51 4 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Beskidach
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zduńskowolski oraz hajnowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „SZKLANY ŚWIAT BOMBKI”, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A., X Dystrybucja, Life+ Sp. z o.o. Salony Medyczne, „A-Z” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, „EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, BNS MEDIA Edyta Głowinkowska, DENTAL „S” Mariusz Szajda, Kirchhoff Polska Sp. z o.o., MAŁKOWSKI-MARTECH Sp.z o.o., SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o., TEVOR S.A., Infolab Przemysław Narloch , Mechanika Nawrocki, „Abakus” Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like