Notki

Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr TUR/88 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność portali internetowych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Legnica oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanya Heren Pearl Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Armatury Spawalniczej ASPA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, „BEJ” Sp. z o.o. , Chełmska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Bergon , Fin24.pl Sp. z o.o. , Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, MateM Sp. z o.o., Radziwiłł Compressors Sp. z o.o., Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , Event4x4 Sławomir Kosz, Systemics-Pab Sp. z o.o., Śliwka Jolanta „Dalia”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like