Notki

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr AMC/74 6 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Warsztaty w Wieliczce
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność prawnicza
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opolski oraz białobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., UNIPAK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., PUH DK, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Telewizja Kablowa” Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „AZART” Sp. z o.o. , Altkom Akademia , FONEM.EU Joanna Gruba, GURUNAKI POLSKA NOWAKOWSKI, ŻUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, MAG-EUROPE , T Komp Tomasz Kruszewski, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, FLUDRA PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE T.M.T. FLUDRA SPÓŁKA JAWNA, NeumannBrown Spółka Komandytowa, Masarnia – Edward Balcerczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like